Informacja

Od 1.01.2014 r, nie oferujemy usług poradni endokrynologicznej w przychodni na ul. Stoczniowców.

Usługi oferowane w naszych placówkach

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat usług, które oferujemy i zasad, wedle których działamy. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Spo­soby rejestracji

Aby za­re­je­stro­wać się w jed­nej z na­szych pla­có­wek, wy­star­czy do niej za­dzwo­nić lub przyjść oso­bi­ście. Re­je­stra­cja może być do­ko­nana także przez osobę trze­cią, np. przez opie­kuna osoby rejestrowanej.

Na­szych pa­cjen­tów przyj­mu­jemy o umó­wio­nej wcze­śniej go­dzi­nie, dzięki czemu unik­nie­cie Pań­stwo nie­po­trzeb­nego cze­ka­nia w kolejce.

W trak­cie re­je­stra­cji we­ry­fi­ku­jemy pa­cjen­tów w sys­te­mie eWUŚ.

Pod­sta­wowa opieka zdrowotna

Po­rad­nie spe­cja­li­styczne i ga­bi­nety zabiegowe

W na­szych przy­chod­niach pro­wa­dzimy na­stę­pu­jące ga­bi­nety specjalistyczne:

Le­karz prowadzący

Le­cze­nie w na­szych przy­chod­niach ko­or­dy­no­wane jest przez le­ka­rza pro­wa­dzą­cego, któ­rego pa­cjenci wy­bie­rają in­dy­wi­du­al­nie i z któ­rym mogą kon­tak­to­wać się także te­le­fo­nicz­nie w celu za­się­gnię­cia po­rady czy uzy­ska­nia in­for­ma­cji o leczeniu.

Wi­zyty do­mowe
(wraz z opieką po­łoż­ni­czą i pielęgniarską)

Wszy­scy nasi pa­cjenci mają za­pew­nioną opiekę w na­szych przy­chod­niach, a w sy­tu­acjach uza­sad­nio­nych także u sie­bie w domu. Do­ty­czy to rów­nież opieki po­łoż­ni­czej i pie­lę­gniar­skiej, bę­dą­cej ele­men­tem na­szej oferty.

Ba­da­nia la­bo­ra­to­ryjne, USG i szczepienia

W obu na­szych przy­chod­niach wy­ko­nu­jemy ba­da­nia la­bo­ra­to­ryjne i USG, a także prze­pro­wa­dzamy szcze­pie­nia ochronne w peł­nym za­kre­sie. Wy­niki ba­dań go­towe są do­od­bioru już na­stęp­nego dnia. Do­dat­kowo, współ­pra­cu­jemy z po­rad­nią ra­dio­lo­giczną, wy­ko­nu­jącą ba­da­nia na zle­ce­nie na­szych lekarzy.

Od­płat­ność

Od­płat­ność za wi­zyty, które nie zo­staną prze­pro­wa­dzone w ra­mach kon­traktu z NFZ, przyj­mu­jemy w go­tówce. Płat­no­ści do­ko­nuje się przed wizytą.

Proudly delivered by Scary Windmill