Informacja

Od 1.01.2014 r, nie oferujemy usług poradni endokrynologicznej w przychodni na ul. Stoczniowców.

Kompleksowa obsługa:

Podstawowa opieka zdrowotna

lekarz, pielęgniarka, położna

Gabinety specjalistyczne

współpracujemy z lekarzami wielu specjalności

Wizyty domowe

w razie potrzeby nasi lekarze zjawią się u Państwa w domu

finansowanie świadczeń

kontrakt z NFZ, komercyjnie

Więcej informacji o ofercie

Nasze przychodnie:

ul. Bociana 4d
31-231 Kraków
tel. 12 353 88 48

ul. Stoczniowców 7 (parter)
30-709 Kraków
tel. 12 656 14 74

Dojazd i godziny otwarcia

Sza­nowni Państwo!

Dzię­ku­jemy za od­wie­dze­nie na­szej strony. Mamy na­dzieję, że znaj­dzie­cie Pań­stwo na niej wszel­kie in­for­ma­cje, nie­zbędne do tego by pod­jąć de­cy­zję o sko­rzy­sta­niu z usług, które ofe­ru­jemy.

Na­sza Prak­tyka to przede wszyst­kim dba­łość o pa­cjen­tów. O to, by czuli, że znaj­dują się pod na­le­żytą opieką me­dyczną. Po­dej­ście to re­ali­zu­jemy dzięki ze­spo­łowi do­świad­czo­nych le­ka­rzy, a także wy­kwa­li­fi­ko­wa­nemu per­so­ne­lowi pie­lę­gniar­skiemu, który za­opie­kuje się Pań­stwem za­równo w na­szych przy­chod­niach, jak i pod­czas wi­zyt do­mo­wych.

W ra­zie py­tań i wąt­pli­wo­ści, pro­simy o kon­takt te­le­fo­niczny.

Proudly delivered by Scary Windmill